આ જાત્રા ફળી છે ?

લખવા ક્યા નીકળ્યો છું કિતાબમાં ? ના,શબ્દો ની લટાર મારવા નીકળ્યો છું

સમીકરણો સ્વાર્થ ના આક્ષપો કરે ત્યાં, પિપાસા ઝૂરતી ઝગડતી જોવા નીકળ્યો છું

પંડિતાઈ ચૂપ ના રહી શકી ટોળામાં ત્યાં અહંના જવાબો સાભળવા નીકળ્યો છું

કાંઠા વગરની સૂકી સરસ્વતીમાં સ્નાન કરી ને,બુદ્ધિના ટૂવાલે પટની ભીનાશ લેવા નીકળ્યોછું

આ કેવી જાત્રા ફળી છે બે સમૂહ માં અહી,પત્થરો સાથે લોહીની સગાઇ જોવા નીકળ્યો છું
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ

Posted from WordPress by Atul Lathiya via Note 3 neo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s