આયુર્વેદ

પ્રતિષ્ઠિત ડો.જોબન મોઢાની આ પોસ્ટ કદાચ,તમારી આંખ ઉધાડે પણ ખરી…! વૈદ્ય જોબન મોઢા અને વૈદ્ય નેહા ટાંક મોઢા દંપત્તિ વિશ્વની … More

Digital India 2.0

The government is doing what it can to support the ecosystem in the next phase of digital India. It is now up to the tech companies and investors to make the most of the digital boom in India.

બે ‘સૂર્યો’ ફરતે ઘૂમતો એક ગ્રહ

હંસ નક્ષત્રમાં બે જોડિયા તારા ફરતે પરિભ્રમણ કરતો કેપ્લર ૧૬ બી ગ્રહ

હોલીવૂડની ફિલ્મ ‘સ્ટારવોર્સ’માં ‘ટેટુઆઇન’ નામના ગ્રહ પર બે સૂર્યાસ્ત જોવા મળે છે. આ તો કલ્પના છે પણ હકીકત સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧માં અને ૨૦૧૬માં બે પિતૃતારા ફરતે ઘૂમતા એક ગ્રહની ગ્રહમાળાની શોધ થઇ.

Indo-Pakistani War 1965

The aim of the attack was to seize the key Grand Trunk Road around Wazirabad and the capture of Jassoran which would enable domination of Sialkot-Pasrur railway, thus completely cutting off Pakistani supply line.[17] The striking force of the Indian 1st Corps was the 1st Armoured Division supported by the 14th Infantry and 6th Mountain divisions and Indian infantry seized the border area on 7 September. This was followed by a short engagement at Jassoran in which Pakistan lost 10 tanks and ensured complete Indian domination of Sialkot-Pasrur railway.[17] Realising the threat, the Pakistani rushed two regiments of their 6th Armoured Division from Chhamb to the Sialkot sector to support the Pakistani 7th Infantry Division there. These units, plus an independent tank destroyer squadron, amounted to 135 tanks; 24 M47 and M48 Pattons, about 15 M36B1s and the remainder Shermans. The majority of the Pattons belonged to the new 25th Cavalry commanded by Lt. Col. Nisar, which was sent to the Chawinda area. Fighting around the Gadgor village between the Indian 1 Armoured division and the Pakistani 25th Cavalry Regiment resulted in the Indian advance being stopped.

The Indian plan was to drive a wedge between Sialkot and the 6th Armoured Division. In fact there was only a single regiment there at the time. The Indian 1st Armoured Division’s drive quickly divided, with the 43rd Lorried Infantry Brigade supported by a tank regiment attacking Gat, while the main blow of the 1st Armoured Brigade was hurled against Phillaura. Pakistani air attacks caused moderate damage to the tank columns, but exacted a heavier toll on the truck columns and infantry. The terrain features of the area were very different from those around Lahore, being quite dusty, and the approach of the Indian attack was evident to the 25th Cavalry by the rising dust columns on the Charwah-Phillaura road.

The Indians resumed their attacks on 10 September with multiple corps sized assaults and succeeded in pushing the Pakistani forces back to their base at Chawinda, where they were stopped. A Pakistani counterattack at Phillorah was repulsed with heavy damage, and the Pakistanis settled in defensive positions. The Pakistani position at this point was highly perilous, the Indians outnumbered them by ten to one.

However, the Pakistani situation improved as reinforcements arrived, consisting of two independent brigades from Kashmir, 8 Infantry Division, and most crucially, their 1 Armoured Division. For the next several days, Pakistani forces repulsed Indian attacks on Chawinda. A large Indian assault on 18 September involving India’s 1st Armoured and 6th Mountain Divisions was repelled, with the Indian 1st Armoured and 6th Mountain divisions taking heavy losses. On 21 September the Indians withdrew to a defensive position near their original bridgehead, with the retreat of Indian first armoured division, all their offensives were ceased on that front.[18] Pakistani General vetoed the proposed counterattack “Operation Windup”, According to the Pakistani C in C the operation was cancelled since ‘both sides had suffered heavy tank losses……would have been of no strategic importance….’ and above all ‘the decision…was politically motivated as by then the Government of Pakistan had made up their mind to accept cease fire and foreign sponsored proposals’

UPI-Money transfer

Available only for Android-based smartphones, you’ll have to download an UPI app from the Google Play Store.

This app can be of any bank. It is not necessary to download an app from your own bank to join UPI.

Aadhaar card

Narendra Modi Goverment always work for people of india. Aadhaar card has become a symbol of empowerment.